کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
ک‍اغ‍ذچ‍ی‌، س‍ه‍راب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، <م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌>
پ‍ری‍س‍ا زی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم Mass transfer operations
تریبال ، رابرت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، <مرکز نشر دانشگاهی >   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
تریبال ، رابرت ؛  [تهران ] کاغذچی ، سهرابی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عملیات واحد
تریبال ، رابرت ؛  تهران پریسا زینی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۴‌ع۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک