کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ب‍اف‍ت‌ ، وارن‌، ۱۹۳۰ - م‌
ج‍ل‍س‍ه‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ری‍واس‍ت‍اوا،ی‍و.ک‌
پ‍ل‌، س‍م‍پ‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۰-
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ح‍م‍د م‍س‍ع‍ود
پ‍ی‍روز، اح‍م‍د،۱۳۱۷-
اک‍اف‌، راس‍ل‌ ل‍ی‍ن‍ک‍ل‍ن‌
ح‍اج‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
آذر، ع‍ادل‌، ۱۳۴۵-
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌،
ک‍ل‍ی‌،ک‍ی‍ت‌
ح‍اض‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌
ح‍م‍ی‍دی‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۵-
ه‍ی‍ز، راب‍رت‌م‍ی‍و، ۱۹۲۶ - م‌
اوم‍ی‌، ک‍ن‌ ای‍چ‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
س‍ن‍ج‍و، ش‍ی‍زوئ‍و، ۱۹۲۳-
ه‍وچ‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د، ۱۹۶۷ - م‌
ب‍اف‍ت‌، م‍اری‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ت‍رم‍ه‌
م‍ع‍ی‍ار ع‍ل‍م‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ق‍ص‍ی‍ده‌ س‍را
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍را
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
توسعه تکنولوژی :بررسی مفاهیم و فرایند تصمیم گیریها
حاج فتحعلی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۴۵‬,‭‌ح۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری هوشمند خلاق ( هوش هیجان )
حمیدی زاده ، محمدرضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌ح۸‌ت۱۳۸۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان
سعادت ، اسفندیار ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
الوانی ، سیدمهدی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاربرد علم تصمیم گیری در سیستمهای مهندسی عمران
منصوری ، محمد مسعود ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌م۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در مدیریت
حاضر، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ح۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اقتصادی برای مدیران :یک نگرش متعارف نسبت به تصمیمهای تجاری
سنجو، شیزوئو، ۱۹۲۳- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه
پل ، سمپوئل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌پ۸‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کمی در تصمیم گیریهای مدیریت " پیوست ریاضی "
سریواستاوا،یو.ک ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تفکر یک استراتژیست
اومی ، کن ایچ ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری کاربردی ( رویکردMADM)
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آوای آتشفشان :مکالمه ، دریچه ای به سوی فرصت های جدید
هوچینز، دیوید، ۱۹۶۷ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فنون تصمیم گیری گروهی (تیمی :)راهنمای عملی نتایج پیروزمندانه کارهای گروهی
کلی ،کیت ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ک۸‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فنون اداره جلسات :ویژه دوره های بهبود مدیریت
پیروز، احمد،۱۳۱۷- ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌پ۸۶‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اداره کتابخانه
هیز، رابرت میو، ۱۹۲۶ - م ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‍ه ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برون سپاری ( راهنمایی برای تصمیم گیری مدیران در برون سپاری خدمات )
الوانی ، مهدی ، ؛  تهران قصیده سرا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۶۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش علمی
اکاف ، راسل لینکلن ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
وارن بافت و تفسیر صورت های مالی در جستجوی شرکتی با مزیت ماندگار رقابتی
بافت ، ماری ؛  تهران سازمان فرهنگی فرا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ب۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
"بله "یا" خیر "راهنمایی برای تصمیم گیری بهتر
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران معیار علم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ج۲آ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2