کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
ت‍ئ‍وری‌ ف‍ازی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ -داده‌پ‍ردازی‌
م‍دل‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازم‍ان‌
ج‍ل‍س‍ه‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ - ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ -ت‍اث‍ی‍ر
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍دج‍واد
خ‍وش‌ ب‍ی‍ن‌، ن‍س‍ری‍ن‌
س‍اع‍ت‍ی‌، ت‍وم‍اس‌
ب‍اق‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ق‍دس‍ی‌ پ‍ور، ح‍س‍ن‌
پ‍ی‍ل‌، م‍ال‍ک‍وم‌
ن‍ای‍گ‍رو، ل‍وی‍دج‍ی‌
ک‍ی‍ن‍گ‍م‍ا، ب‍روس‌ آر.
ب‍وی‍ادزی‌ی‍ف‌، گ‍ئ‍ورگ‌
ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
س‍ل‍م‍ان‍ی‍ان‌ ش‍ف‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌
ن‍ی‍ک‍واق‍ب‍ال‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍وخ‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
گ‍لاف‌،اچ‌.ب‍ی‌
ش‍وان‍ک‌، چ‍ارل‍ز.ار
دوی‍ل‌،م‍ای‍ک‍ل‌
س‍ای‍م‍ون‌، ه‍رب‍رت‌ ای‌
گ‍لات‌ اچ‌.ب‍ی‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
[ت‍وان‍ی‍ر]
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ای‍ش‍ی‍ق‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ب‍ص‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وث‍ق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ارگ‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ادرن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تصمیم گیری استراتژیک
شوانک ، چارلز.ار ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ش۹‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات مدیریت تصمیم گیری عقلایی
نیکواقبال ، علی اکبر ؛  تهران مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ن۹‌م۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین مدیریت :مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتاراداری : بررسی درفرا گودهای تصمیم گیری درسازمان اداری
سایمون ، هربرت ای ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌س۲ر۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیریهای صنعتی
سوخکیان ، محمد علی ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه جلسات را اداره کنیم :روش جدید تعاملی
دویل ،مایکل ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭د۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری خلاقانه درشرایط نامطمئن
گلات اچ .بی ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشارات وثقی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌گ۸‌ت۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در بخش دولتی
نایگرو، لویدجی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ن۲‌ت۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری خلاق
گلاف ،اچ .بی ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌گ۸۲‌ت۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تصمیم گیری
خوش بین ، نسرین ؛  مولف   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
قدسی پور، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ت۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیریهای چند معیاره
اصغرپور،محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فن تصمیم گیری موفق دریک هفته
پیل ، مالکوم ؛  تهران شادرنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌پ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری حکیمانه :رویکردی جدید به الگو سازی در مدیریت
باقریان ، محمد ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ب۲‌ت۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در محیط کار
هلر، رابرت ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ه۸‌ت۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم سازی برای مدیران
ساعتی ، توماس ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۲‌ت۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد اطلاعات
کینگما، بروس آر. ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۴/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و کاربردهای آن در مدیریت
بویادزی یف ، گئورگ ؛  تهران ایشیق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ب۹‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترجمه فصل دهم از کتاب مدل های کامپیوتری برای علم مدیریت مدل درخت تصمیم گیری
تهران [توانیر] , [توانیر]   ، ۱۳۷۸ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۸۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
نگرشی بر ساختار تئوری فازی
سلمانیان شفا، علیرضا ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۳۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3