کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ن‍ظی‍م‌ ول‍ت‍اژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍رات‍ور س‍ن‍ک‍رون‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور
س‍اخ‍ت‌ ف‍ان‍ت‍وم‌ ل‍ود
رگ‍ولاس‍ی‍ون‌
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ص‍رف‌ داخ‍ل‍ی‌
ت‍پ‌ چ‍ن‍ج‍ر
ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍رف‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ ب‍ار در ح‍وزه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
STCAFال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ول‍ت‍اژ
ت‍ران‍س‍ه‍ا
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ش‍ب‍ک‍ه‌ ق‍درت‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ ول‍ت‍اژ
س‍ی‍ک‍رون‍ای‍زره‍ا
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ق‍ص‍ب‍ه‌ ، ک‍اووس‌
اوک‍ات‍ی‌ ص‍ادق‌، م‍ح‍م‍ود
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌.دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ام‍ورب‍رق‌.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ق‍ص‍ب‍ه‌ ای‌ ، ک‍اووس‌
ب‍رات‍ی‌، رض‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
دی‍ل‍م‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌ . ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو . ب‍خ‍ش‌ ب‍رق‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسهای ژنراتور و تغذیه داخلی واحد ۴ نیروگاه غرب
دیلم صالحی ، احسان الله ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سینکرونایزینگ Synchronizing
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۱۰۰۰۹۰ف‌۴پ‌م‌
مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت ۲۳۰/۶۳ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۱۰۰۰۱۰ف‌۴پ‌م‌
مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت (۲۰ )۲۳۰/۱۳۲/۳۳کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد جامع مهندسی وطراحی خطوط انتقال نیروی ایران
ایران .وزارت نیرو.توانیر.معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ایران ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۱۰۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استانداردجامع مهندسی وطراحی خطوط انتقال نیروی برق ایران
ایران .وزارت نیرو.اموربرق .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استانداردا جامع مهندسی و خطوط انتقال نیروی ایران
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۲۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
پیشنهاد روشهایی برای کاهش مصرف داخلی نیروگاههای بخاری و ارزیابی آنها برای نیروگاه شهید سلیمی
براتی ، رضا ؛  ۱۳۷۹
شماره راهنما: م‌-۲۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
سیستمهای انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر و کاربرد آنها در شبکه سراسری برق ایران
کمیته تخصصی FACTS ؛  ۱۳۷۹
شماره راهنما: م‌-۲۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تکمیلی :مطالعات شناخت بازار مصرف داخلی انواع کلیدهای تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای ۶۳ ،۲۳۰،۱۳۲و ۴۰۰کیلو ولت
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران مهندسین مشاور صنعتی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بکار گیری بهینه پایدارساز در شبکه قدرت ایران
تهران مرکز تحقیقات نیرو . بخش برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۴۰۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بکارگیری بهینه پایدارساز در شبکه قدرت ایران
اوکاتی صادق ، محمود ؛  مرکز تحقیقات نیرو . بخش برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۴۱۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت شبیه ساز رفتار ژنراتور سنکرون ( میکروماشین )
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه پروژه های پایان یافته - محل نگهداری دبیر خانه تحقیقات برق
تهران تحقیقات برق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 526 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ؛  کرمان شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان . کمیته تحقیقات شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
محاسبه تپ چنجر ترانسفورمر نیروگاه
قصبه ، کاووس %امامی افشار، کاوه ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان برق ایران   ، ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
کنترل ولتاژ و توان راکتیو
قصبه ای ، کاووس ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک