کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌
ات‍ص‍ال‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار - ش‍س‍ت‍ش‍و
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار
ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌
م‍خ‍اب‍رات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ک‍رج‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ذاک‍ر زاده‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍ن‍اف‍ی‌ رائ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
خ‍دائ‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
ک‍ش‍اورز ، ع‍ب‍اس‌
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
ج‍م‌ زاد، م‍ن‍ص‍ور
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
گ‍وش‍ه‌ ، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ س‍ادات‌
وای‍ت‌، روب‍رت‌ اف‌
آق‌ اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍در ن‍ژاد ذب‍ی‍ح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اب‍اس‍ه‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پیش بینی وضعیت تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭د۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری حداکثر و حداقل سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
کشاورز ، عباس ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل کمکهای اولیه برای افراد صدمه دیده توسط اسید فلوئوریدریک
گوشه ، ابوالحسن سادات ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌گ۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی در مورد کامپیوتر دیسپاچینگ توانیر
جم زاد، منصور ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ج۸،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آزمایش همزنی
منافی رائی ، جلیل ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۳‬,‭‌م۸،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل تست عملکرد کندانسور
اباسهل ، عبدالعلی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ف‍لا۲۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری و آماده کردن مواد معلق در آبهای نیروگاههای بخاری برای سنجش
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ع۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ته نشین های توربین
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ع۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایه های شیمی تجزیه کانی
عمیدزاده اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱‬,‭‌ع۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملی مهندسی میکروویو
وایت ، روبرت اف ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شستشوی شیمیائی سطح های درونی گرمایش از کتاب بخار ساخت و کاربرد آن
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۱۴‬,‭‌ع۸‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی تهیه و بکارگیری کارتهای تعمیراتی ( طرح بهینه سازی )گزارش جامع شماره ۲
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول توربین گاز و تولیدات آن
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سوخت توربینهای متحرک و ثابت
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عملکرد تجهیزات نیروگاه بخاری ( طرح بهینه سازی )
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های متقارن و محاسبات اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برجهای خنک کننده در نیروگاههای برق از نشریه شماره ۵ALSTHOM REVIEW
ذاکر زاده ، محمد علی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭ذ۲،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی کمپرسورهای پیستونی اجزاء جنبی و شبکه هوارسانی
آق اولی ، علی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭آ۷،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت کاتودیک ( تئوری و عملی )در سیستمهای خنک کننده آب
حیدر نژاد ذبیحی ، ابراهیم ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ح۹،‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه پی ال سی Telettra
خدائی ، فریده ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌خ۴،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3