کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍وان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌ ک‍ار
ان‍رژی‌ ب‍رق‌
لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ا
اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
گ‍روه‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ای‍ران‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
آم‍ار
 
پدیدآور:
آل‌ طع‍م‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ج‍واد
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
پ‍ی‍ش‍ن‍م‍از، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍درن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌
ج‍واه‍ر م‍ن‍ش‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا.
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .توانیر .دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی قیمت تجهیزات فشار قوی ۴۰۰ کیلوولت پستهای انتقال نیرو خریداری شده توسط شرکت توانیر در فاصله سالهای ۱۳۶۶- ۱۳۵۲
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری توانیر
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دهساله ۱۳۶۶ - ۱۳۵۷ مطالعات فنی و آماری توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیسپاچینگ و مخابرات
خزاعی ، محمدجواد ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی قیمت ترانسفورماتورهای پستهای انتقال نیرو، خریداری شده توسط شرکت توانیر در فاصله سالهای ۱۳۶۴- ۱۳۵۱
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۳۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در کارآیی کارکنان شرکت توانیر
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرحهای در دست اجرای شرکت توانیر :نیروگاهها
وزارت نیرو .شرکت توانیر .روابط عمومی ؛  توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۵۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و شرکتهای زیرمجموعه ساتکاب و مدیریت منابع آب ایران ۱۳۸۲
شرکت مادر تخصصی توانیر ؛  تهران روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۵۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعملهای ثابت توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۰۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملیات و کارهای انجام شده معاونت بهره برداری در دیماه ۱۳۵۳
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بهره برداری ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: گ‌-۷۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش عملکرد معاونت بهره برداری تولید واحدهای تابعه در سال ۱۳۶۶
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر)۱۳۷۰
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران انتشارات دفتر روابط عمومی توانیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انگیزش بکار در شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ، توانیر
پیشنماز، محمدعلی ؛  ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۸۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت وکنترل گروههای غیررسمی در شرکت توانیر
پیشنماز، محمدعلی ؛  ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۸۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقلام لاستیکی ، پلاستیکی و راهنمای نگهداشت آنها
حیدرنژاد، ابراهیم ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر. معاونت بازرگانی . دفتر خدمات مهندسی کالا.   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره آموزشی خطوط انتقال نیرو در ژاپن
جواهر منش ، معصومه ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی درشرکت توانیر
آل طعمه ، عبدالجواد ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5