کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌
ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها :در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق مجموعه ششم نیمسال اول ۱۳۷۶
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی - گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملهادر زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق :سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۷
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی . گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق :سه ماهه سوم سال ۱۳۷۸
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی . گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق :سه ماهه اول سال ۱۳۷۸
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی . گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق :سه ماهه دوم سال ۱۳۷۷
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی . گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی :سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۶
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی . گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملهادر زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق :سه ماهه اول سال ۱۳۸۱
وزارت نیرو .توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی . گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک