کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍دان‍س‍ور
ب‍رق‌ گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ت‍ول‍ی‍د ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
گ‍از
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍اف‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
آل‌ ی‍اس‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
آل‌ی‍اس‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ک‍ری‍م‍ان‌، ف‍ره‍اد
آل‌ ی‍اس‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین سمینار کارشناسان ومسئولان تعمیرات مکانیک نیروگاهها
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میزان تولید الکتریسیته ، مصرف اکسیژن ، انتشار دی اکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد در نیروگاههای ایران در سال ۱۳۷۳
تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه محیط زیست   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۸۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
افزایش بهره وری نیروگاهها .سمینارمدیریت های تولید - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وپنجمین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه طوس
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار تخصصی روسای بهره برداری و دفاتر مهندسی و برنامه ریزی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نوزدهمین گردهمایی مسئولان شیمی نیروگاه اردیبهشت ۱۳۷۸ - نیروگاه اسلام آباد اصفهان
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست ودومین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۸۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یازدهمین سمینار تخصصی کنترل وابزار دقیق نیروگاهها ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۷۵ - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات و گزارشهای سیمین (۳۰ )سمینار شیمی نیروگاهها
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شانزدهمین گردهمایی روسای قسمت شیمی نیروگاههای توانیر
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه شیمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره برداری از توربین گازی در سیکل ترکیبی
کریمان ، فرهاد ؛  توانیر. دفتر فنی تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با تکنولوژی های کنترل آلودگی هوا در نیروگاههای بخاری
منافی ، جلیل ؛  توانیر. دفتر فنی تولید. گروه محیط زیست   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نظارت بر عملکرد گروههای اجرایی نیروگاه درارتباط با مسایل زیست محیطی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفتر فنی تولید .گروه محیط زیست ؛  شرکت توانیر. دفتر فنی تولید. گروه محیط زیست   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاهها و مسایل زیست محیطی
منافی ، جلیل ؛  شرکت توانیر. دفتر فنی تولید. گروه محیط زیست   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تشکیل کمیته های ایمنی و حفاظت فنی و نقش کمیته های ایمنی در جلوگیری از وقوع حوادث
آل یاسین ، محمدمهدی ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر، دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی جوشکاری با قوس الکتریکی
آل یاسین ، محمدمهدی ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر، دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی د رصنعت برق - بخش تولید
آل یاسین ، محمدمهدی ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر، دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ایمنی و بهداشت محیط کار گازSF6
آل یاسین ، محمد مهدی ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر، دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2