کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ب‍ارگ‍ذاری‌ زن‍ده‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍ازی‌
اج‍زای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ س‍ال‍ن‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
اولادی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
م‍ه‍ری‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ب‍ارپ‍ور،ح‍ام‍د
م‍ه‍رب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ب‍ه‍روزی‌ ، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا]
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌، واح‍د ش‍م‍اره‌ ۵
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ته نشین های توربین
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ع۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربین مقدماتی
مهربان ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان و طرز کار نیروگاه
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۴۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بارگذاری زنده در سالن توربین و ساختمان کنترل نیروگاههای بخاری
توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جرثقیل
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازه سالن توربین نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظام تحقیقات صنعت برق
تهران وزارت نیرو   ، [؟؟۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از توربین K-315-240-1 شماره 1-2
اهواز سازمان توسعه برق ایران ، نیروگاه حرارتی رامین ، واحد شماره ۵   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه نیروگاه توربین گازی ، سیکل ترکیبی و بخاری ( خشک )
شماره راهنما: گ‌-۴۷/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه طراحی تحقیقاتی نیروگاه بخار(SPRD)
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
ساخت اجزای توربین بخار با فولادهای پیشرفته کروم دار
۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۱۰۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح تولید محور و پوسته توربین و ژنراتور( جلد اول )
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ؛  تهران شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی طوس
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه برق شهید فیروزی
جبارپور،حامد ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۹۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین ساختگاههای باقیمانده توربینهای گازی V94.2 و بررسی اولویت نیروگاه بخاری بندر عباس
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۴۷/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن بهینه سازی
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربین
مهریان اصفهانی ، حسین ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره اپراتوری نیروگاههای حرارتی ، توربین بخار
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۳۱۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی عملکرد واحدهای سیکل ترکیبی با واحد های بخار از دید مدیران صنعت برق در حوزه برق منطقه ای تهران
اولادی ، جلال الدین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۲۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جلد اول - سیستم ها و اجزای نیروگاه مشهد
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه ؛  پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۴۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2