کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‌ م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ف‍وک‍ای‍ا، ت‌
پ‍ی‍ر، م‍ن‍س‍ت‍ور و ب‍رج‍ی‌
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وزی‍ری‌زن‍ج‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍وه‌ن‍وری‌ ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ک‍وه‍ن‌
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌
آب‍راه‍ام‍ی‍ان‌، آوان‍س‌
ب‍ازن‍ش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍اح‍ی‍ه‌ رش‍ت‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
۱-۱
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
توربین گاز و موتورهای جت مبتنی بر سرفصل های شورای عالی فرهنگی برای رشته های مهندسی مکانیک و هواپیما
وزیری زنجانی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭و۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توربین گاز
کوهن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌ت۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استفاده از نفت مشعل در توربین گاز
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ح۲،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ابزار دقیق توربینهای آسک
مهاجرانی ؛ 
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۹،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم روغنکاری واحدهای هیتاچی قدیم
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس مقدماتی توربینهای گازی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹۴،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل الکترونیک توربین گازی فیات
کوشا، بهرام ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توربین
آبراهامیان ، آوانس ؛  ۱-۱   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭آ۲،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح توربین گازی - هیتاچی
امینی ، هوشنگ ؛  رشت توانیر، ناحیه رشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۸،‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پاک کردن ژنراتور
بازنشین ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ب۲،‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تعمیرات و بهره برداری توربینهای گاز هیتاچی
فوکایا، ت ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل توربین گازی میتسوبیشی 85 MW
جعفری گل ، مصطفی ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ج۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توربین گاز آلستوم ، بهره برداری و نصایح مربوط به آن
پیر، منستور و برجی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌پ۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل اسپیدترونیک ( شماره ۲)
محمد طاهری ، حسین ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سوخت مایع و گاز واحدهای توربین گاز هیتاچی
کوه نوری جمی ، ناصر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول توربین گاز و تولیدات آن
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی هیتاچی
صادق محمدی ، حمیدرضا ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ص۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سوخت توربینهای متحرک و ثابت
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سوختهای توربین گاز
اسکندری ، حسین ؛  تهران مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۵،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3