کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ره‌ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ طرح‌ GE ف‍ری‍م‌ ۵
ق‍ال‍ب‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ غ‍رب‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ف‍ت‍ح‌
روت‍وره‍ا
ک‍ول‍ره‍ای‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍ه‍ادس‍ازن‍دگ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آمار و عملیات انجام شده مدیریت منطقه دو تهران
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رفع لنگری و آزمایش افزایش حد بالای سرعت روتور توربین فشار قوی و متوسط (HP- IP) واحد دوم و روتور توربین فشار ضعیف LP
کرباسی ، علی ؛  [بی جا] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رفع لنگری و آزمایش افزایش حد بالای سرعت روتور توربین فشار ضعیف LP واحد شماره چهارم نیروگاه حرارتی غرب و آزمایش هیدروستاتیک پوسته LP و آزمایش ترک یابی journal bearing به روش LP
کرباسی ، علی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی و تجهیزات توربین
۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنولوژی تولید پره متحرک ردیف اول توربین گازی فریم ۵ طرح GE
تهران مرکز تحقیقات مهندسی جهادسازندگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی طرح استفاده از کولر تبخیری درتوربین گازها
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربین و تجهیزات وابسته
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تولید پره توربین گازی طرح GE فریم ۵ به روش انجماد جهت دار
تهران , تهران دانشگاه صنعتی شریف , دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۵ , ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تولید پره توربین گازی طرح GE فریم ۵ به روش انجماد جهت دار
تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ت‌-۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آسیب های متالورژیکی وارده به پره های مرحله اول توربین گازی
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۲۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک