کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو-ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌-ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ا
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو-ت‍وزی‍ع‌-ای‍ران‌
ب‍رق‌ - ت‍وزی‍ع‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ - رده‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط
ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍رق‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ب‍رق‌-خ‍طوط-ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
آم‍ار
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ج‍اج‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ولای‍ت‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ان‍زی‍ن‍ی‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ج‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اش‍م‍ل‍ش‌، ت‍ئ‍ودور
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ک‌ک‍ان‌، ج‍ی‌ .دی‌
ع‍اب‍دی‌، م‍ه‍رداد
س‍ع‍ادت‌ ، ه‍ادی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍راس‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۵:م‍ازن‍دران‌)
رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
دان‍ش‍م‍ن‍دف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ت‍ک‍ن‍وب‍وک‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر
۴-۱
س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ م‍ازن‍دران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت
ولایتی ، محمدحسین ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های قدرت
سعادت ، هادی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های توزیع و برق رسانی در شهرها و روستاها
عابدی ، مهرداد ؛  تهران تکنوبوک   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ع۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق
سمینار بررسی شبکه های توزیع نیروی برق ؛  ۳۱۰۳،۵۵۹۴ ،۵۵۹۵ ،۴۷۸۷ ۴-۱   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح شبکه های قدرت
رضایی ، محمود ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای فشار ضعیف
اشملش ، تئودور ؛  مشهد نشر نیما   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۱۱‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم و تلفات خطوط انتقال
مک کان ، جی .دی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌م۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع نیرو :بندر عباس ۲۷-۲۸ فروردین ۱۳۷۳
کنفرانس شبکه های توزیع نیرو( چهارمین :۱۳۷۳ : بندر عباس ) ؛  بندر عباس شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مشخصات پروژه های تهیه و توزیع برق شهری موجود در:مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
سازمان برنامه و بودجه .مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭z‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌س۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهره برداری از شبکه های توزیع
جاجرمی ، علی ؛  تهران سازمان سازندگی و آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل شرکتهای توزیع برق
ایران .وزارت نیرو ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۱۳‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی توزیع نیروی برق
پانزینی ، آنتونی جی ؛  تهران شرکت برق منطقه ای تهران با همکاری انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌پ۲‌ه۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق مازندران - بابلسر- ۱۹و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵
کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (ششمین :۱۳۷۵:مازندران ) ؛  مازندران شرکت توزیع نیروی برق مازندران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع برق منطقه ای غرب
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازسازی توزیع نیرو -واحد برق
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کابل و طریقه بستن سر کابل هوائی و داخلی و مفصل ۲۰ کیلوولت
وزارت نیرو .واحد برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: گ‌-۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار برق ایران :گزارش آماری شش ماهه اول سال ۱۳۴۸ موسسات برق تحت مدیریت وزارت آب و برق
وزارت نیرو .واحد برق ؛  [بی جا وزارت نیرو   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد وزن انواع پایه های مورد نیاز خطوط۶۳ ،۱۳۲ ،۲۳۰ ، ۴۰۰ کیلوولت جهت شرکتهای برق منطقه ای کشور
وزارت نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9