کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ق‍ش‌ ن‍ظام‌ پ‍ذی‍رش‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا در ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ا در ب‍روز خ‍لاق‍ی‍ت‌ ون‍وآوری‌ در س‍ازم‍ان‌ گ‍روه‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ن‍ه‍ال‌ گ‍ل‌
آن‍ال‍ی‍ز ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ه‍ای‍ی‌
ان‍رژی‌ -- ت‍وس‍ع‍ه‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ در ح‍وزه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌ س‍اب‍ا
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ن‍ص‍ی‍ر پ‍ور ت‍راک‍م‍ه‌، ح‍م‍زه‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ش‍ر م‍اه‍ک‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍اب‍ا
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش محاسبات کامپیوتری برنامه توسعه بهینه تولید برای تعیین LRMC تولید شبکه سراسری در سال ۱۳۷۳ : حالت A
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش محاسبات کامپیوتری برنامه توسعه بهینه تولید برای تعیین LRMC تولید شبکه سراسری در سال ۱۳۷۳ : حالت B
تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش محاسبات کامپیوتری برنامه توسعه بهینه تولید برای تعیین LRMC تولید شبکه سراسری در سال ۱۳۷۳ : حالت C
تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش محاسبات کامپیوتری برنامه توسعه بهینه تولید برای تعیین LRMC تولید شبکه سراسری در سال ۱۳۷۳ : حالت D
تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۵/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز حساسیت قیمت خاموشی LOLP در برنامه ریزی توسعه بهینه تولید برق ایران بااستفاده از نرم افزارWASP III
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در برنامه توسعه بهینه تولید برق ایران با استفاده از نرم افزارWASP III
تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز حساسیت قیمت سوخت در برنامه ریزی توسعه بهینه تولد برق ایران با استفاده از نرم افزارWASP III
تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه کامپیوتری توسعه بهینه تولید WASP):) گزینه مبنای سال ۱۳۷۶ ، مشخصات و پارامترها
شماره راهنما: گ‌-۲۸/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی علمی توسعه بهینه تولید برق (WASP III)
تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۰/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هزینه نهایی بلندمدت تولید ( LRMC ) در شبکه سراسری برق کشور بااستفاده از برنامه توسعه بهینه تولید( WASP )
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۵۷/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه کامپیوتری توسعه بهینه تولید (WASP) گزینه مبنا :مشخصات و پارامترها
شرکت توانیر .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف برق و ارایه روشهای نوین
نصیر پور تراکمه ، حمزه ؛ 
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۳۸م‌/۵،TK
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد سازمان
سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سابا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ۲۵ ساله توسعه بهینه عرضه انرژی در کشور
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره وری
کمیته مدیریت منابع وزارت نیرو ؛  تهران کمیته مدیریت منابع وزارت نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین همایش و دومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
تهران جهاد دانشگاهی   ، بهمن ماه ۱۳۸۹
شماره راهنما: 539 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقشه راه تکنولوژی انرژی
تهران نشر ماهک   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1181 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک