کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار --ای‍ران‌ -- ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار--ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‌
ان‍رژی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ده‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ گ‍وی‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا :اس‍ت‍ف‍اده‌ از داس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍رای‌ اش‍ت‍راک‌ دان‍ش‌
ان‍رژی‌ -- ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
دوب‍وا، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ژ
ب‍ه‍م‍ن‌ آب‍ادی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ه‍رب‍اف‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍وپ‍ت‍ا، آوی‍ج‍ی‍ت‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ طرح‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‌ م‍ل‍ی‌ ح‍ف‍اظت‌ از ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
[ت‍وان‍ی‍ر]
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
س‍ال‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ رازی‌
م‍اه‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ش‍ه‍ر ری‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیوتکنولوژی ؛ راهکاری به سوی توسعه پایدار
[تهران ] [توانیر]   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره وری در بخش آب و فاضلاب شهری
تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی جمهوری اسلامی ایران
تهران دبیرخانه طرح تدوین استراتژی و برنامه عمل ملی حفاظت از تنوع زیستی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه استراتژی توسعه پایدار در بخشهای اجرائی کشور
کمیته ملی توسعه پایدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توسعه پایدار
سازمان حفاظت محیط زیست ؛  تهران دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
انرژی و توسعه پایدار در مناطق روستایی
شهرباف ، عباس ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۰۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عالی و توسعه پایدار : مجموعه مقالات همایش ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۳
همایش آموزش عالی و توسعه پایدار(۱۳۸۳:تهران ) ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی و توسعه در کشورهای جهان سوم
گوپتا، آویجیت ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (شهر ری )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷۲‬,‭‌س۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش - بهمن ۸۹
تهران سالن همایش های بین المللی رازی   ، بهمن ۱۳۸۹
شماره راهنما: 540 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ؛  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات سه گانه جهانی انرژی
تهران ماهک   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کلیات و مبانی شهر هوشمند
بهمن آبادی ، مصطفی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۳‬,‭‌ب۹‌ش۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آینده کره زمین مقدمه ای بر توسعه پایدار برای جوانان
دوبوا، فیلیپ ژ ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭د۹آ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک