کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ول‍ی‍دات‌ پ‍راک‍ن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ول‍ی‍دات‌ پ‍راک‍ن‍ده‌
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزا گ‍ل‌، م‍ه‍دی‌
رن‍ج‍ب‍ر، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍ران‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ولاش‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، طاه‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی - فنی منابع تولید پراکنده و تاملی بر میکروتوربینها به عنوان منابع مناسب
امینی ولاشادی ، سهراب ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت بهینه توان راکتیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
تحلیل الکترومغناطیسی ماشینهای دیسکی مغناطیس دائم در میکروتوربینها
میر جعفری ، مهران ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
تعیین شکل موج ولتاژ در ماشینهای دیسکی مغناطیس دائم قابل استفاده در تولیدات پراکنده
میرزا گل ، مهدی ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
تعریف و معرفی تولیدات پراکنده
رنجبر، علیمحمد ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک