کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ول‍ی‍د ان‍رژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ات‍م‍ی‌
ان‍رژی‌
ت‍وان‍ی‍ر
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍اری‌
ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وض‍ع‍ی‍ت‌ ان‍رژی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍اک‍م‍ال‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍دوی‌، م‌ .ن‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، ش‍ه‍ره‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
روی‍ان‍ی‌، ه‍رم‍ز
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار وش‍ه‍رس‍از، ع‍م‍ران‌ آب‌ وان‍رژی‌، ره‌ ش‍ه‍ر، ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍طال‍ع‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ام‍ور ب‍رق‌. وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :تاسیسات ودستگاههای تولید کننده ومصرف کننده انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۹.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آمار و عملیات انجام شده مدیریت منطقه دو تهران
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد بهره برداری از شرکتها و نیروگاههای تولید برق در ۹ ماهه اول سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دهساله ۱۳۶۶ - ۱۳۵۷ مطالعات فنی و آماری توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق ایران در سال ۱۳۶۱
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ذخیره انرژی هوای فشرده به عنوان ذخیره انرژی
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد سیستم های فتوولتائیک ازمیلی وات تا مگاوات ( شهرسالم )
پارسامقدم ، محسن ؛  تهران مهندسین مشاور معمار وشهرساز، عمران آب وانرژی ، ره شهر، بخش تحقیقات ومطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۲
معینی ، شهره ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد :بهره برداری از شرکتهای مدیریت تولید و نیروگاهها در نیمه اول سال ۱۳۷۴ و بررسی وضعیت سوخت مصرفی در زمستان ۷۴ و پیش بینی تعمیرات نیمه اول سال ۱۳۷۵
سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۵۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش قیمت تمام شده انرژی در سال ۶۴ و۶۵
باکمالی ، شیرین ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۵۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش وضع فعلی نیروگاههای بوشهر، قسمت اول
سازمان انرژی اتمی ایران ؛  [تهران ] سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۵۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیازهای انرژی وانتخاب انرژی برای توسعه وتجدید ساختار صنعتی درآسیا
مهدوی ، م .ن ؛  تهران پژوهشکده مطالعات وتحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه آماری بار سیستم و مناطق در سال ۱۳۶۱
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۰۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات اولیه توسعه و احداث نیروگاههای برق آبی کوچک در ایران
بختیاری علی ؛  تهران امور برق . وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دورنمای انرژی دنیا در سالهای ۲۰۲۰- ۲۰۰۰
رویانی ، هرمز ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۷۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تفضیلی اهم مشکلات نیروگاهها
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۷۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت بار و انرژی سیستم بهم پیوسته و مناطق در مرداد ماه سال ۱۳۶۳
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).دفتر برنامه ریزی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه بار و انرژی سال ۱۳۶۲
وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9