کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ک‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روژه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‌ داخ‍ل‌
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
واح‍ده‍ای‌ گ‍ازی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
ناشر:
[ش‍رک‍ت‌ ت‍ک‍اب‌]
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دارک‌ ک‍الای‌ ب‍رق‌ (ت‍ک‍اب‌)
ت‍ک‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ک‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گردهمایی بررسی مشکلات ساخت داخل در صنعت برق :مجموعه مقالات
ایران .وزارت نیرو.شرکت توانیر.معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران ] تکاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مسائل و مشکلات ساخت داخل در صنعت برق
[تهران ] [شرکت تکاب ]   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پروژه بسته کردن مدار هوای خنک کن ژنراتور واحد گازی شماره ۱۴ نیروگاه ری
تهران شرکت تکاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت خارج از کشور :محل ماموریت کشور روسیه از تاریخ ۷۵/۷/۲۴ تا۷۵/۸/۲
شرکت تکاب ؛  [تهران شرکت تکاب   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعاتی پروژه : تامین قطعات مصرفی و مورد نیاز واحدهای گازی FRAME 9
شرکت سهامی خاص تهیه و تدارک کالای برق ( تکاب ) ؛  تهران شرکت سهامی خاص تهیه و تدارک کالای برق (تکاب )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۱۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک