کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
واق‍ع‍ی‍ت‌ م‍ج‍ازی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ آن‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍راف‍ی‌زاده‌ ، اص‍غ‍ر
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ح‍اج‍ب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۸-
آل‍درس‌، راب‌
BF
س‍وی‍ی‌ -ل‍ون‌،وان‌
ع‍لاق‍م‍ن‍دان‌، ح‍م‍ی‍د
چ‍رن‍ی‍اوس‍ک‍ا، ف‍ی‍ون‍ا
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
ع‍دل‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ی‍اردل‍ی‌، دی‍وی‍د
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
چ‍اپ‍ار
ارک‍ان‌
ت‍رم‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
س‍ت‍اره‌ س‍پ‍ه‍ر
ن‍م‍ا
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
ک‍اوش‌پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در ژاپن : ایجاد مزیتهای رقابتی
سویی -لون ،وان ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران با همکاری نشر بصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱۳‬,‭و۲‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۸‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری اطلاعات
لاودن ، کنت ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ل۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دنیای نمادین کسب و کار
چرنیاوسکا، فیونا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱‬,‭‌چ۴د۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت و توسعه منابع اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران پژوهشکده اطلاعات و تحقیقات تکنولوژی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت توسعه تکنولوژی
حاجی حسینی ، حجت الله ؛ 
شماره راهنما: ۱۳۸۲،۴۲م‌۹ک‌/۶،T
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در سازمان ( مفاهیم و کاربردها)
صرافی زاده ، اصغر ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
[ TIآی .تی ]برای مدیران
صنایعی ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سیستم های آنفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال ( اختر برق )
علاقمندان ، حمید ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
شماره راهنما: پ‌-۱۰۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت - پیشرفته
مومنی ، هوشنگ ؛  تهران ستاره سپهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۸‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش :حرکت به فراسوی دانش
عدلی ، فریبا ؛  تهران فراشناختی اندیشه   ، ۲۰۰۵م =۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ع۴‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رموز موفقت مدیران [ IT آی تی ]
آلدرس ، راب ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۲‬,‭آ۷ر۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت موفق پروژه های IT ؛ درسهایی از شکست پروژه های فن آوری اطلاعات
یاردلی ، دیوید ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌ی۱۸‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات
حاجبی ، سعید، ۱۳۵۸- ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ح۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اطلاعات مدیریت :رویکرد راهبرد
BF ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌س۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دنیای نمادین کسب و کار :جادوی اطلاعات امتیاز رقابتی
چرنیاوسکا، فیونا ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱۲۲‬,‭‌چ۴د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش :حرکت به فراسوی دانش
عدلی ، فریبا ؛  تهران فراشناختی اندیشه   ، ۲۰۰۵م =۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ع۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
جهانگیری ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ج۸۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت
مقدسی ، علیرضا ؛  مشهد نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌م۷‌س۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3