کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ث‍ب‍ت‌ ح‍ادث‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍ب‍ت‌ ح‍ادث‍ه‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍د ف‍رش‍ی‌، ش‍ی‍دا
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
سیستم Online ثبت و بررسی حوادث نیروگاهها با ایجاد شبکه اینترانت
سید فرشی ، شیدا ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۶۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل و طراحی
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۶۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیاده سازی
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۶۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک