کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌( ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ف‍ره‍اد
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍ان‍ان‌
ج‍ان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرصت طلایی
استیل ، دانیل ؛  تهران جانان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تپش عشق
استیل ، دانیل ؛  تهران نشر جانان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عشق و جواهر
استیل ، دانیل ؛  تهران جانان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌ع۵۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت
مشفقی ، فرهاد ؛  تهران نشر جانان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک