کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اودان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ری‍م‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد -- ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ارب‍ری‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
روی‍ه‌ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ - ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌ - ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ادی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ش‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، ت‍وران‌
ه‍داون‍د، م‍ه‍دی‌
دان‍ش‍وری‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، رض‍ا
ش‍ول‍ت‍س‍ه‌ - اش‍ت‍وب‍ن‍رش‍ت‌، ورن‍ر،a01
م‍ح‍م‍دی‍ان‌ ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ک‍ری‍م‍ی‌ ،آی‍ت‌
 
ناشر:
ج‍اودان‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ ، ج‍اودان‍ه‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍اودان‍ه‌،ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۳۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون آیین دادرسی کیفری جلد اول
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۶۵۰‬,‭‌م۳۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مجازات اسلامی جلد دوم
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴-۱۳۹۰).
تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت همراه با قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ،قانون تجارت الکترونیکی ،حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از مقالات بیمه
کریمی ،آیت ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭‌ک۴‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی ( شامل ۲۰۰ نکته راهبردی )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جاودانه ،جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ۲( داوری )
زندی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭ز۹ر۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کلیات بیمه باربری و کاربرد آن
محمدیان امامی ، محمدجواد ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۰۳‬,‭‌م۳۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران
بشیری ، عباس ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۴۳‬,‭‌ب۵‌ش۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۲‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل حقوقی فسخ قرارداد و آثار آن در قراردادهای دولتی
ادیبی ، محمدرضا ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۲۶‬,‭‌ف‍لا۴‌ت۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع دودن آلمانی - فارسی
شولتسه - اشتوبنرشت ، ورنر،a01 ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PF‬,‭۳۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ش۸۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۲‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی - ایتالیایی ، ایتالیایی فارسی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل واژگان ضروری تافل
دانشوری نصرآبادی ، رضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰=۲۰۱۱ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭د۲۶‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت همراه با قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، قانون تجارت الکترونیکی ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...
تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض ( کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری )
هداوند، مهدی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭‍ه۴‌ن۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرایم اقتصادی
توسلی ، توران ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3