کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اوی‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ح‍س‍ن‌ ص‍ب‍اح‌، ۵۱۸-۴۸۳ ق‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ودون‌،ری‍م‍ون‌
آم‍ی‍ر، پ‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ج‍اوی‍دان‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین شهرداری بطور کامل :نظام معماری - نظام صنفی :انجمن های شهرستان و استان ، مجازات محتکران ، استخدام و بازنشستگی ماموران شهرداری ، اماکن عمومی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  سازمان انتشارات جاویدان   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین جزائی : کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش و غیره و با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان چاپ و انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین حقوقی :اصول تشکیلات دادگستری و سازمان قضائی ، آئین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خداوند الموت :حسن صباح
آمیر، پل ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۶۳‬,‭آ۸،‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منطق اجتماعی :روش تحلیل اجتماعی
بودون ،ریمون ؛  تهران جاویدان   ، .۱۳۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۳۱‬,‭‌ب۹‌م۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک