کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ب‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌
زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍رم‍ای‍ش‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار
TSDت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍اع‍ت‌
ف‍ن‌ آوری‌ ان‍رژی‌
ان‍رژی‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ب‍ازی‍اف‍ت‌ ح‍رارت‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍وری‌، ش‍ب‍ن‍م‌
ن‍ج‍ف‌ زاده‌، ک‍ی‍ان‌
اح‍م‍دی‌ زاده‌، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
ج‍ب‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انرژی زمین گرمایی و ظرفیت موجود آن در ایران
جبار، محسن ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
انرژی زمین گرمایی و ظرفیت موجود آن در ایران
جبار، محسن ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اقتصادی سیستمهای خنک کن خشک در نیروگاهها(قسمت اول )
جبار، محسن ؛  ۱۳۷۹
شماره راهنما: م‌-۴۰۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی سیستم خورشیدی با فن آوریهای انرژی معمولی
جبار، محسن ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه نرم افزار مقایسه اقتصادی سیستم های سرمایشی تراکمی و جذبی سرمابه
منصوری ، شبنم ؛  تهران ششمین همایش ملی انرژی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صرفه جویی انرژی با استفاده از روشنایی روز
احمدی زاده ، عبدالامیر ؛  تهران ششمین همایش ملی انرژی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازیافت حرارت در صنایع فولاد و ریخته گری به منظور پیشگرم کردن قراضه ورودی به کوره های ذوب
نجف زاده ، کیان ؛  [تهران ] ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه ترمواکونومیکی بکارگیری سیستم های سرمایشی تراکمی و جذبی پهنه های آب و هوایی ایران
منصوری ، شبنم ؛  تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک