کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ع‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ت‍راژا، ب‍ی‌ .ال‌
ام‍ی‍د، ام‍ی‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ک‍راس‍ک‍ه‌
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
آئ‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای جالب الکترونیکی
امید، امیر ؛  تهران حسین جعفری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی برق
تراژا، بی .ال ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ت۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل عصر ما
هاشمی نژاد، عبدالکریم ؛  [تهران ] آئین جعفری   ، [۱۳۶۵؟]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸‬,‭‍ه۲‌م۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی و طرز کار آنها
کراسکه ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک