کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۸۸-۱۳۸۴
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸
ب‍ودج‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون استخدام کشوری بانضمام قانون دیوان عدالت اداری ...
صادقی ، حسین ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ص۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور :همراه با چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
تهران - خ جمهوری چ باستان پلاک ۲۱۲ جمال الحق   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک