کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ای‍ران‌
داده‌ک‍اوی‌
ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ل‍م‍ن‍ت‍ای‍ن‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
رآک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ره‍ب‍ری‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ام‍ان‍وئ‍ل‌، پ‍ری‍ک‍ل‍س‌،۱۹۴۳-
ف‍ل‍وی‍د، ت‍ام‍س‌
ش‍م‍س‌ ق‍ارن‍ه‌ ، ن‍اص‍ر
ش‍ی‍دائ‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اوک‍ت‍او
ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
اوئ‍ن‌ ، ج‍و
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‍ان‌ ، واح‍د
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار
ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ش‍ه‍راب‍ی‌ ، ج‍م‍ال‌
ن‍اگ‍رات‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍رارگ‍اه‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ خ‍ات‍م‌ ال‍ن‍ب‍ی‍اء ، گ‍روه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍ائ‍م‌، م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معرفی توانمندیهای پیمانکاران طراحی و ساخت و نگاهی به عملکرد ماده ( ۲ )قانون حداکثر استفاده از ... به همراه بانک اطلاعاتی و نسخه الکترونیک
تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۳/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، تامس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صنعت و معدن در نظم نوین قانونی - ویرایش سوم
جلالی ، سعید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۷‬,‭‌ج۸‌ص۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترلرهای AVR به کمک سیستم MKAVR با کامپایلرBASOOM
کمالی ، مهرداد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۷۵۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی کاربردی با مثال هایی درSQlserver
شهرابی ، جمال ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۹۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی :ماشین های جریان متناوب
امانوئل ، پریکلس ،۱۹۴۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی :ماشین های جریان مستقیم DC
امانوئل ، پریکلس ،۱۹۴۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستمهای مدرن انرژی الکتریکی
ناگرات ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
شیدائی ، شهاب ؛  تهران قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء ، گروه تخصصی قائم ، مدیریت دانش ، جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیائی
لونسپیل ، اوکتاو ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک و تصمیم گیری در سیستم های اقتصادی ( بسته نرم افزاری Decision tools)
یوسفی ، مهیار ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ی۹‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری
یقینی ، مسعود ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۴‬,‭‌ی۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر صنعت برق ایران و جایگاه آن در بورس انرژی
شمس قارنه ، ناصر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار
عبدالهیان ، واحد ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ع۱۸۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هدایت سازمانی
اوئن ، جو ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ف‍لا۸۶‍ه۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی با کلمنتاین
شهرابی ، جمال ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۹۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک