کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -اث‍ر زل‍زل‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ب‍ت‍ن‌
ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - آزم‍ای‍ش‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌،ت‍ئ‍وری‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
س‍ازه‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اگ‍رات‌، ج‍ی‌ .آی‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌، ه‍رم‍ز
ج‍اوی‍د ، م‍ح‍م‍د
م‍ج‍اب‍ی‌، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌
ف‍رج‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ گ‍روه‌ س‍ازه‌ه‍ا)
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‌.ام‌
گ‍م‍ک‍ه‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‍وی‍چ‌
گ‍وت‍ف‍ری‍د،ب‍ای‍رون‌ اس‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‌ .ر
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ت‍اک‌، س‍اب‍رات‍ا۱۹۳۶
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
دب‍ی‍ری‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اپ‍ل‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍رج‍ه‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌)،ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،واح‍د(ان‍ت‍ش‍ارات‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭آ۷‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال (ویرایش جدید)
گوتفرید،بایرون اس ؛  تهران مؤسسه نشرجهاد وابسته به جهاد دانشگاهی   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زلزله :بررسی پدیده طبیعی ،محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن
مجابی ، شمس الدین ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌م۳ز۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز قابهای ساختمانهای بلند با دیوار برشی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف گروه سازه ها) ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ج۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی عمومی introduction to chemical engineering thermodynamics
اسمیت ، جی .ام ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و چگونگی رفع آن در ماشینهای الکتریکی
گمکه ، گئورگیویچ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۵۷‬,‭‌گ۸‌ع۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری
فراهانی ، جهانگیر ؛  تهران جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ف۴و۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
بیلینتون ، روی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی
توکلی ، اکبر ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پتروشیمی
دبیری اصفهانی ، حسن ؛  جهاد دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۹۲۳‬,‭د۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد توسعه
گتاک ، سابراتا۱۹۳۶ ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفترمرکزی )،بخش فرهنگی ،واحد(انتشارات )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک کاربردی برای دانشجویان علوم و مهندسی
حسینی ، محمد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۲۰‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های مدرن انرژی الکتریکی
ناگرات ، جی .آی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای مکانیک خاک
جاوید ، محمد ؛  جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰۵‬,‭‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آنودایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴۲‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کارخانه
اپل ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بتن دانه سبک
فامیلی ، هرمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، م .ر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9