کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ت‍ل‍ف‍ن‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
داده‌ک‍اوی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
رآک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
ب‍رق‌ - ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ام‍ان‍وئ‍ل‌، پ‍ری‍ک‍ل‍س‌،۱۹۴۳-
ف‍ل‍وی‍د، ت‍ام‍س‌
ش‍ی‍دائ‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ ع‍ل‍ی‌
گ‍روس‌، چ‍ارل‍ز ا
ک‍ل‍ه‌چ‍ی‌، ک‍وروش‌
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اوک‍ت‍او
ف‍رج‌ زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار
اس‍ت‍وار ، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ش‍ه‍راب‍ی‌ ، ج‍م‍ال‌
ن‍اگ‍رات‌
ک‍اف‍م‍ن‌ ، ال‍ی‍وت‌
اوی‍س‍ی‌ ، خ‍س‍رو
ل‍ن‍ک‌،ج‍ان‌.دی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍رارگ‍اه‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ خ‍ات‍م‌ ال‍ن‍ب‍ی‍اء ، گ‍روه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍ائ‍م‌، م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنودایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴۲‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زهکشی و روسازی فرودگاه ( بتنی و آسفالتی )
اویسی ، خسرو ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستمهای قدرت
گروس ، چارلز ا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌گ۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آتش کاری در معادن
استوار ، رحمت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌ف‍لا۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساختار یافته در پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل تعمیر وعیب یابی ابزار تلفنی
لنک ،جان .دی ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۱۶۵‬,‭‌ل۹ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جامع به زبان C
فرمنش ، مونس علی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معرفی توانمندیهای پیمانکاران طراحی و ساخت و نگاهی به عملکرد ماده ( ۲ )قانون حداکثر استفاده از ... به همراه بانک اطلاعاتی و نسخه الکترونیک
تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۳/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، تامس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صنعت و معدن در نظم نوین قانونی - ویرایش سوم
جلالی ، سعید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۷‬,‭‌ج۸‌ص۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترلرهای AVR به کمک سیستم MKAVR با کامپایلرBASOOM
کمالی ، مهرداد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۷۵۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی کاربردی با مثال هایی درSQlserver
شهرابی ، جمال ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۹۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی :ماشین های جریان متناوب
امانوئل ، پریکلس ،۱۹۴۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی :ماشین های جریان مستقیم DC
امانوئل ، پریکلس ،۱۹۴۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستمهای مدرن انرژی الکتریکی
ناگرات ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
شیدائی ، شهاب ؛  تهران قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء ، گروه تخصصی قائم ، مدیریت دانش ، جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیائی
لونسپیل ، اوکتاو ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات سالهای ۱۳۷۲- ۱۳۸۲
کله چی ، کوروش ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۷۷‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک و تصمیم گیری در سیستم های اقتصادی ( بسته نرم افزاری Decision tools)
یوسفی ، مهیار ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ی۹‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2