کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ب‍ت‍ن‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ م‍وت‍وری‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
دی‍ت‍ر ، ج‍ورج‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌، ه‍رم‍ز
زام‍ی‍ت‌، س‍وی‍ور
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بتن دانه سبک
فامیلی ، هرمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معلومات مهندسی برای تکنیسین های مکانیک =Science for motor vehicle technicians SI units
زامیت ، سویور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۴۰‬,‭ز۲‌م۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مکانیکی
دیتر ، جورج ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک