کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ .اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍گ‍ه‌ داری‌
م‍وت‍ور دی‍زل‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌.س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه تحلیلی بین موتورهای دیزلی و برقی در چاههای آب کشاورزی ، ضرورتها و سیاستها
جهاد سازندگی ، سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قابلیت اطمینان در سیستمهای توزیع
وزارت جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] وزارت جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی و روشهای کاربردی در برنامه ریزی شبکه های الکتریکی و پیش بینی بار
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی مکانیکی خطوط توزیع هوایی (kv۲۰)
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نگه داری و بهره برداری از ترانسفورماتورهای قدرت
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان کرمانشاه
سازمان جهاد سازندگی استان کرمانشاه . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کرمانشاه سازمان جهاد سازندگی استان کرمانشاه . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان گیلان
سازمان جهاد سازندگی استان گیلان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  گیلان سازمان جهاد سازندگی استان گیلان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان گرگان
سازمان جهاد سازندگی استان گرگان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  گرگان سازمان جهاد سازندگی استان گرگان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان همدان
سازمان جهاد سازندگی استان همدان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  همدان سازمان جهاد سازندگی استان همدان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد
سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کهگیلویه و بویر احمد سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان لرستان
سازمان جهاد سازندگی استان لرستان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  لرستان سازمان جهاد سازندگی استان لرستان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان بوشهر
سازمان جهاد سازندگی استان بوشهر . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  بوشهر سازمان جهاد سازندگی استان بوشهر. معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی شهرستان قم
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  قم سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان اصفهان
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  اصفهان سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان کرمان
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کرمان سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان کرمان
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کرمان سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان چهارمحال و بختیاری
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  چهارمحال و بختیاری سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان همدان
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  همدان سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان کردستان
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  کردستان سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک