کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
طراح‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر
گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍گ‍ه‌ داری‌
س‍ده‍ا
م‍وت‍ور دی‍زل‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
م‍ت‍ال‍وژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ازدور
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
طرح‌ ج‍ام‍ع‌
 
پدیدآور:
س‍خ‍ای‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌(ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌:۱۹۹۶ : ل‍ن‍دن‌)
رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
اف‍ش‍اری‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ای‍ران‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌( ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌:۱۹۹۵ : ل‍ن‍دن‌)
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
اب‍وت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌.س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول متالورژی فیزیکی =elements of physical metallurgy by:guy
افشاری ، بهنام ؛  کرمان جهاد سازندگی دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سدهای کوتاه
آذربایجان شرقی جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی :گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین الملی اطلاع رسانی پیوسته "۷-۵دسامبر ۱۹۹۵ لندن "
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( نوزدهمین :۱۹۹۵ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ (TQM) تی .کیو، ام ]
رجب بیگی ، مجتبی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، مرکز اطلاع رسانی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ر۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانیهای سومین کنگره ملی بهره وری ایران : تحلیل بهره وری در کشور۲ و ۳ خرداد ماه ۱۳۷۷
کنگره ملی بهره وری ایران (سومین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سنجش عملکرد در<خدمات کتابداری و اطلاع رسانی >
ابوت ، کریستین ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌س۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تکنیک ارتباطات :دستورالعمل دستگاه تک و زوج کانالی
خزائی ، محمد جواد ؛  جهاد سازندگی توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برقرسانی به روستاهای استان سیستان و بلوچستان :مشخصات پروژه های روستاهای برقدار و فاقد برق استان سیستان و بلوچستان
سازمان جهاد سازندگی ؛  تهران جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی ( ۳)
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته (بیستمین :۱۹۹۶ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
جهاد بهره وری
کمیته بهره وری وزارت جهاد سازندگی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت مطالعات فاز یک طرح ۲۵۶ نیروگاه برق -آبی کوچک
وزارت جهاد سازندگی .معاونت عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان بوشهر
معاونت عمران و صنایع روستایی ، اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیگنالینگ پروتکشن آ-اف
خزاعی ، محمدجواد ؛  تهران توانیر. جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه تحلیلی بین موتورهای دیزلی و برقی در چاههای آب کشاورزی ، ضرورتها و سیاستها
جهاد سازندگی ، سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پارامترهای موثر در انتخاب برقگیر
سخایی ، منوچهر ؛  [بی جا] وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قابلیت اطمینان در سیستمهای توزیع
وزارت جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] وزارت جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی و روشهای کاربردی در برنامه ریزی شبکه های الکتریکی و پیش بینی بار
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی مکانیکی خطوط توزیع هوایی (kv۲۰)
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نگه داری و بهره برداری از ترانسفورماتورهای قدرت
جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ۲۵ ساله توسعه بهینه عرضه انرژی در کشور
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5