کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍اف‍ظه‌ -- ت‍ق‍وی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ح‍اف‍ظه‌ -- ت‍ق‍وی‍ت‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رورش‌ ذه‍ن‌
 
پدیدآور:
ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌
ل‍وری‍ن‌، ه‍ری‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌
ش‍ج‍ری‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۳۵
ب‍وزان‌، ب‍اری‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ق‍ل‍م‌ ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
زرق‍ل‍م‌
ب‍وک‍ت‍اب‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت ذهن
لورین ، هری ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸۵‬,‭‌ل۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجزه ذهن برتر
مورفی ، جوزف ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌م۸‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاسخگویی خلاق
شجری ، فتح الله ،- ۱۳۳۵ ؛  تهران انجمن قلم ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ش۳‌پ۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری خلاق :درک خلاقانه و به خاطرسپاری همیشگی تمامی مطالب
شجری ، فتح الله ،- ۱۳۳۵ ؛  تهران انجمن قلم ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ش۳‌ی۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قدرت تصویرسازی ذهنی
بوزان ، باری ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ب۹۳‌ق۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قدرت هوش گفتاری
بوزان ، تونی ؛  قم بوکتاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۸۵‬,‭‌ب۹‌ق۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسرار تقویت حافظه با گیاهان دارویی
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زرقلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک