کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍زر گ‍ازه‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍از
اح‍ت‍راق‌ ن‍اق‍ص‌
آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول توربین گاز و تولیدات آن
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اثرات ناشی از احتراق ناقص
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌- ۳۰۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه های کامپیوتری آلودگی هوا
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌- ۳۰۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آنالیز رهای گازهای حاصل از احتراق
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۳۰۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اجمالی سیکل ترکیبی
حبیب اله زاده ، داریوش ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک