کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اره‍ای‌ س‍اع‍ت‌ ب‍ه‌ س‍اع‍ت‌
ان‍رژی‌ ت‍ول‍ی‍دی‌
آم‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ه‍م‍دان‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
آذرآب‍اد، ک‍م‍ال‌
س‍ع‍دی‍ن‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آمار و عملیات انجام شده مدیریت منطقه دو تهران
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار برق ایران :گزارش آماری شش ماهه اول سال ۱۳۴۸ موسسات برق تحت مدیریت وزارت آب و برق
وزارت نیرو .واحد برق ؛  [بی جا وزارت نیرو   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق ایران در سال ۱۳۶۱
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۰
سعدین ، فهیمه ؛  تهران توانیر. معاونت برنامه ریزی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین الویت پستهای ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ کیلوولت همدان و شرق باختران
وزارت نیرو .امور برق ؛  دفتر طرح وبرنامه برق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۹۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثربار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال ۱۳۸۳
آذرآباد، کمال ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :سازمان آب و برق خوزستان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای تهران :استان قم
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای اصفهان واستان چهارمحال و بختیاری
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای کرمان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای سمنان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای هرمزگان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای آذربایجان :استان آذربایجان شرقی :استان آذربایجان غربی :استان اردبیل
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای فارس
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای یزد
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مد ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای مازنداران
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6