کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
گ‍ران‍وی‍ل‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‌
اپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
ل‍ی‍ت‌ه‍ول‍د، ل‍وی‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ده‍خ‍دا
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیت هولد، لوئی ؛  تهران نشر علوم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسی تحلیلی
لیت هولد، لویی ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال
گرانویل ، ویلیام آنتونی ؛  تهران دانشگاه تهران : موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌گ۲‌م۲‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ، تام ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیت هولد، لوئیس ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭‌ن۹‌ح۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک