کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و گ‍زارش‌ ده‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ وام‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ - داده‌پ‍ردازی‌
۱۳۷۱
س‍ال‌ م‍ال‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ - ای‍ران‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ازش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز
س‍ت‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌
م‍وان‍س‍ی‍ان‌ ف‍ر، گ‍ارو
ارج‍م‍ن‍دی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍س‍ان‍در ه‍ام‍ی‍ل‍ت‍ون‌
ع‍ل‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
آری‍ا، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
روش‍ن‍ف‍ک‍ر
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ن‍ی‌
ن‍وی‍دش‍ی‍راز
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ،ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍ع‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌ ؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶‌ح۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی داخلی
گلسازشیرازی ، عبدالعلی ؛  شیراز نویدشیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۸۲۵‬,‭‌گ۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده مسائلی ازاستانداردهای حسابرسی همراه باپاسخهای مشروح
موانسیان فر، گارو ؛  کتابخانه فروردین   ،
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭-‍ه۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
بهبهانی ، محمد ؛  تهران روشنفکر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی
ستاری ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌س۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری مالی ، گزارش دهی و حسابرسی
تهران شرکت برق منطقه ای تهران ؛ انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی " قسمت اول "
نبوی ، عزیز ؛  [تهران ] کتابخانه فروردین   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی مدیریت
موسسه الکساندر هامیلتون ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ح۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی مدیریت برای مدیران اجرایی مدیران میانی حسابرسی داخلی حسابرسان مستقل ودانشجویان رشته های مدیریت صنعتی حسابداری صنعتی حسابرسی
علوی ، مصطفی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ع۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک حسابرسی ( تکنولوژی جدید)
ارجمندی ،حمیدرضا ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی
سازمان حسابرسی . کمیته فنی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، کمیته فنی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق ؛  تهران بی نا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۱۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرسی طرحهای عمرانی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران - توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۳۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرس قانونی و حسابرس بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۱
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۵۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی شرکت موج نیرو( سهامی خاص )
۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی ،کمیته فنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲،‌ف‍لا۱۵۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی کامپیوتری :حسابرسی شبکه های کامپیوتری
آریا، ناصر ؛  تهران مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷/۱۲‬,‭آ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی کامپیوتری :حسابرسی سیستمهای کامپیوتری
آریا، ناصر ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷۱۲‬,‭آ۴‌ح۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستور العمل حسابرسی طرحهای عمرانی
[تهران ] سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌س۱۷د۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5