کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
پ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ش‍ه‍رداری‌
RPBم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد ف‍رآی‍ن‍د
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ن‍ج‍ات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ی‌ ب‍ی‌ طاه‍ره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی پلهای بتونی
حسینی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیاست بازرگانی
حسینی ، محمود ؛  [بی جا] دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و مدیریت شهری ، مسائل نظری و چالشهای تجربی
نجاتی حسینی ، محمود ؛  تهران سازمان شهرداریهای کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۷۴‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
حسینی ، بی بی طاهره ؛  شرکت برق منطقه ای کرمان   ، ۲۰۰۴
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک