کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رس‍م‌ف‍ن‍ی‌
آب‌ - آل‍ودگ‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ - طراح‍ی‌
ارت‍ع‍اش‌
روغ‍ن‍ک‍اری‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
ب‍الاب‍ره‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌، م‍ت‍ال‍ورژی‌
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
اح‍ت‍راق‌
ل‍ول‍ه‌ - ج‍داول‌
 
پدیدآور:
ف‍رزاد، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ج‍اوی‍د
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ف‍رش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
لاخ‍ت‍ی‍ن‌، ی‌
آش‍ف‍ت‍ه‌ ، ج‍لال‌
ب‍رن‌، رم‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ت‍ام‍س‍ون‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ی‍ن‌، پ‍ل‌ ای‌
ک‍ن‍دی‌، ج‍رج‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ <ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌>
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای منبع تغذیه و چوک ها
کلین ، پل ای ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌ک۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی متالورژی فیزیکی
لاختین ، ی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی ، مراکز تولید نیرو - دیگهای بخار - خنک کنندها و تهیه مصنوعات
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای محاسبه لوله های انتقال آب ، فاضلاب و لجن
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی تصفیه فاضلاب ، تئوری و طراحی
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۵۵‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مخابرات الکترونیکی
کندی ، جرج ؛  تهران انتشارات فنی <حسینیان >   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آبرسانی شهری
آشفته ، جلال ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۵‬,‭آ۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آب و سلامتی انسان
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۹۱‬,‭‌ح۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی تقاطع اجسام و گسترش
جمالی ، حسین ؛  تهران انتشارات حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای بالابر و نقاله ها
تهران حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۳۶۳‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روغنکاری
جاوید ؛  حسینیان   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ج۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماشینها و محرکه های الکتریکی
فرشچی ، علی ؛  تهران حسینیان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف۴،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای سانتریفوژ، ساختمان ، انتخاب و کاربرد، تئوری
فرزاد، عبدالعلی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌ف۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پدیده احتراق در موتورهای پیستونی
برن ، رمون ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک