کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ال‍وی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
ب‍ال‍وی‌ ، م‍ه‍دی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
وک‍ی‍ل‌ ، ام‍ی‍ر س‍اع‍د
م‍وذن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی :کلیه قوانین کیفری و قانون دادرسی و کیفر ارتش و غیره با تمام اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریات شورای نگهبان :تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام سایر استفساریه ها و تذکرات ۱۳۸۰- ۱۳۵۹
تهران شورای نگهبان ، مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریات شورای نگهبان :تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات ۱۳۸۰- ۱۳۵۹
موذنیان ، محمد رضا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی
وکیل ، امیر ساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۲۸/۶‬,‭‌ب۹‌خ۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دولت حق بنیاد
بالوی ، مهدی ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰‬,‭‌ب۲د۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دولت حق بنیاد
بالوی ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۳۳۸۶-۶۶۴۱۱۹۳۲،آدرس ناشر :خ . انقلاب . خ . اردیبهشت (منیری جاوید) روبروی بهداری نیروی انتظامی . پ . 221 مجد   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰‬,‭‌ب۲د۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک