کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -- ق‍رارداده‍ا
ح‍ق‍وق‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، اس‍ن‍اد
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌زاده‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۴۵-
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۶-
م‍ح‍م‍دی‌، داود، ۱۳۴۵-
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‍ون‌، ج‍واد
ک‍ی‍ان‍وش‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
م‍ت‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌، اح‍م‍د، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰
ک‍ی‍ان‍وش‌ ، ح‍س‍ن‌
اخ‍لاق‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶-
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ک‍ورش‌
طارم‌ س‍ری‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
اح‍دی‍ان‌، داود
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌
[س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ب‍ی‌ ن‍ا
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌: ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ی‍زان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری بین المللی جنبه های میان فرهنگی و روشهای موفقیت آمیز روبه رو شدن با آنهاMS-DOS 5.0 quick reference
سلینکت ، جیمز ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵۴‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه و واژه نامه حقوق تجارت خارجی
کیانوش ، حسن ؛  [تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه اصطلاحات و واژه های حقوقی ( گمرکی -تجارتی )
کیانوش ، حسن ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳۶۲]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حقوق تجارت بین الملل
احدیان ، داود ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی بین المللی
طارم سری ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۴۳‬,‭ط۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
متین دفتری ، احمد، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۲آ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول قراردادهای تجاری بین المللی
اخلاقی ، بهروز، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۳۵۰‬,‭آ۵۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :شرکتهای تجاری
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :برات ، سفته ، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی بین المللی " حوزه کاربردی "
محمدی ، داود، ۱۳۴۵- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۴۳‬,‭‌م۳‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت " کاربردی " ویژه کارآموزان قضاوت ، وکالت و سردفتری
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه : بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ب۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۲۸۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۳۵۰‬,‭آ۵۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۲۸۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭۸۱۳۸۶/‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوقی و بازرگانی انگلیسی - فارسی
حبیبیون ، جواد ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۴/۶‬,‭‌ح۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اسناد تجارتی
کاویانی ، کورش ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ک۲۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق تجارت
ملک زاده ، فهیمه ، ۱۳۴۵- ؛  تهران bتلفن ناشر , :88904465نمابر ناشر , ;88910333آدرس ناشر :میدان ولیعصر بلوار کشاورز ابتدای خیابان فلسطین کوچه شهید ذاکری پلاک 16 دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۴/۶‬,‭‌م۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2