کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، اس‍ن‍اد
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۶-
ع‍ل‍ی‌ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌، ۱۳۶۴-
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، ۱۳۶۵-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
م‍ت‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌، اح‍م‍د، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰
ف‍خ‍اری‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ک‍ورش‌
ع‍ق‍ب‍ای‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌، ۱۳۶۶-
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور ، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
س‍ی‍م‍ی‍ا
م‍ج‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌: ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دراک‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
متین دفتری ، احمد، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۲آ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :شرکتهای تجاری
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :برات ، سفته ، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت " کاربردی " ویژه کارآموزان قضاوت ، وکالت و سردفتری
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه : بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ب۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۲۸۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۲۸۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭۸۱۳۸۶/‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اسناد تجارتی
کاویانی ، کورش ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ک۲۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( ۴ )بر اساس کتاب حقوق تجارت ( جلد چهارم )دکتر حسن ستوده تهرانی
قربانی ، معصومه ، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :۰۲۱۸۸۹۲۳۰۸۱ سیمیا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( ۳ )بر اساس کتاب حقوق تجارت ( جلد سوم )دکتر حسن ستوده تهرانی
قربانی ، معصومه ، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :۰۲۱۸۸۹۲۳۰۸۱ سیمیا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‌ح۷۲۷۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( ۲ )بر اساس کتاب حقوق تجارت ( جلد دوم )دکتر حسن ستوده تهرانی
علی بخشی ، محبوبه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران سیمیا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت (۱ )بر اساس کتاب دکتر حسن ستوده تهرانی
عقبایی ، سمیه ، ۱۳۶۶- ؛  تهران سیمیا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‌ح۷۲۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های حقوقی ( ۳ )حقوق تجارت
فخاری ، امیر حسین ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۱۱‬,‭‌ف۳‌ح۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸/۹۱۳‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت و مقررات مربوط
تهران انتشارات دراک   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تجارت مشتمل بر قانون تجارت ؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تجارت
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2