کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
دزدی‌( ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌
ق‍ص‍اص‌( ف‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍دن‍ی‌ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌، ۱۳۳۰-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۳۶-
ش‍ام‍ب‍ی‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ع‍س‍ک‍ری‌پ‍ور، ح‍م‍ی‍د
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍د
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌؛ ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دراک‌
خ‍ط س‍وم‌
پ‍اژن‍گ‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیانی ، هوشنگ ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ش ۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرائم و تعیین مجازاتها
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ی۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست الفبایی عناوین کیفری و حقوقی
موسوی ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۴۶۴‬,‭‌ج۴‌م۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جرائم خاص کارکنان دولت
مهاجری ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۸۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جرائم خاص کارکنان دولت
مهاجری ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۸۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر :قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ؛ قانون تعیین حدود...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۵۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی ( ۲ :)جرایم علیه اموال و مالکیت ( کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی )
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جرایم و مجازاتها مشتمل بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مبارزه با مواد مخدر...
ایران ، قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ر۲۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام کیفری
مدنی کرمانی ، عارفه ، ۱۳۳۰- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر، ۱۳۳۶- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۸‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرقت در حقوق کیفری ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر، ۱۳۳۶- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ح۲‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین داخلی و قواعد بین المللی مواد مخدر مشتمل بر :کلیه ی قوانین معاهدات و قطعنامه های بین الملل ...
عسکری پور، حمید ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ع۵‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها مشتمل بر قانون مجازات اسلامی ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های فقه جزا
هاشمی شاهرودی ، محمود ؛  تهران نشر میزان ؛ نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‍ه۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی روزآمد تا۱۳۹۳/۷/۱
تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭آ۸۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۲۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
محشای قانون مجازات اسلامی ( کلیات - حدود - قصاص - دیات - تعزیرات )
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌م۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه اموال و مالکیت
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط
تهران انتشارات دراک   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3