کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ ) --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ه‍ر(ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ) --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د، ۱۳۴۸-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
زم‍ان‍ی‌ در م‍زاری‌ .م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۲-
م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
م‍ت‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌، اح‍م‍د، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰
ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳-
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ،ع‍ارف‍ه‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دراک‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ی‍زان‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ور
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی با اصلاحات و تغییرات بهمن ماه ۱۳۳۷
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران . دانشکده علوم اداری و بازرگانی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ک۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :ضمان قهری - مسئولیت مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ک۲‌ح۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات :آئین دادرسی مدنی به انضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی - دادگاههای حقوقی ۱ و ۲تجدید نظر احکام دادگاهها-دعاوی خانواده -امور حسبی اجرای احکام مدنی
فردوسی   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹۳۲ال‍ف‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور اموال
امینی ، کاظم ؛  تهران نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۰‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق مدنی
موحد، محمدعلی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭۸/‌م۳‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی ، شامل انواع مختلف ، دادخواست ها...
صبری ، نورمحمد، ۱۳۴۸- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
شمس ، عبدالله ، ۱۳۲۳- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ش۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
متین دفتری ، احمد، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۲آ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام مدنی
مدنی کرمانی ،عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ،
شماره راهنما: ‭HMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
شمس ، عبدالله ، ۱۳۲۳- ؛  تهران دراک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ش۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۴‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی
قاسم زاده ، مرتضی ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ق۲‌ح۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های بدوی به انضمام انواع دادخواست و قرارهای صادره از دادگاه و...
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۹۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهریه :راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی
زمانی در مزاری .محمدرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۵۰‬,‭ز۸‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام مدنی
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی : الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد
قاسم زاده ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ق۱۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون هدفمند کردن یارانه ها به همراه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و قانون حقوق شهروندی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭،/آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌م۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
شمس ، عبدالله ؛  تهران دراک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ش۸آ۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2