کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌--ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ش‍رح‌ وظای‍ف‌
ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ای‍ران‌ - ش‍رح‌ و وظای‍ف‌
ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ق‍ررات‌ اداری‌
س‍ه‍ام‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا - ن‍ظام‍ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ وم‍زای‍ا - ن‍ظام‍ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌- آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍ووی‌، ان‍ج‍لا ام‌
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ه‍م‍دان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ال‍ه‌
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
رف‍ی‍ع‍ی‌ ش‍م‍س‌آب‍ادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍اظم‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
روح‌ ال‍ل‍ه‌ وه‍م‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ح‍م‍ی‍د ک‍اظم‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ، س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (با آخرین اصلاحات - تیر۱۳۷۵)
ابن علی ،علی اکبر ؛  تهران سازمان معین اداره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نظامهای حقوق ودستمزد
بووی ، انجلا ام ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭‌پ۹‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات پرسنلی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌م۳۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین استخدامی کشوری :و سایر وزارتخانه ها .نیروهای مسلح .قانون استخدامی وزارت امور خارجه .شهرداری ها و
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران روح الله وهمن   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] سازمان معین ادارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌م۳۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش نویس لایحه خدمات کشوری
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ؛  [تهران ] سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقررات و دستورالعملهای اداری و مالی صنعت برق
سازمان توانیر، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ؛  تهران معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ، سازمان توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای تابعه وزارت نیرو
سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو ؛  تهران سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای حقوق و دستمزد ( مدیریت حقوق و دستمزد " )برای دانشجویان رشته مدیریت "
کاظمی ، حمید ؛  تبریز حمید کاظمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭‌ک۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات ( ۱۳۸۱)
تهران مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی در زمینه وظایف مدیریت و منابع انسانی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موانع جذب و نگهداری نیروی متخصص در نیروگاهها( مخصوصا )نیروگاههای مستقر در مناطق محروم و ارائه راه حلهائی جهت بهبود آن
رفیعی شمس آبادی ، غلامرضا ؛  دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۲
شماره راهنما: پ‌-۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( با آخرین اصطلاحات )
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات ( ۱۳۸۳)
تهران مدیریت : معین اداره   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مزد و جنبه های اقتصادی - اجتماعی و حقوقی آن
همدانی ، علی اله ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭‍ه۸۳‌م۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اثرات واگذاری سهام به کارگران
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰/۲‬,‭‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات ۱۳۸۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3