کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍م‍ای‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
آم‍وزش‌ ب‍ا ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ارف‍رم‍ا
ص‍ن‍دوق‌ ح‍م‍ای‍ت‌
ح‍م‍ای‍ت‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
رواب‍ط دول‍ت‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ص‍ن‍دوق‍ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‌
رواب‍ط دول‍ت‌
س‍ازن‍ده‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
 
پدیدآور:
آل‍ن‌، م‍ارک‌
خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ات‍ح‌، اص‍غ‍ر
ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ک‌ م‍ن‍ش‌، پ‍روی‍ز
ج‍ان‍س‍ون‌، چ‍ال‍م‍ز
ج‍ان‍س‍ون‌، چ‍ال‍م‍رز
رازی‍ن‍ی‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍رآم‍د
ک‍ت‍اب‍دار
[ت‍وان‍ی‍ر]
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ب‍رای‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
[ ت‍وان‍ی‍ر]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای منطقی کردن تعرفه ها در اقتصاد ایران
رازینی ،ابراهیم علی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۵۸۶/۴‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه و بررسی تجربه های داخلی از طریق تجزیه و تحلیل نمونه وار عملکرد صندوقهای حمایت : بند ج
تهران [توانیر]   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ت‌-۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تجربه های سایر کشورها در حمایت از تحقیقات ، فناوری و ساخت :فصل دوم
جانسون ، چالمرز ؛  تهران [ توانیر]   ، [۱۳ ]
شماره راهنما: ت‌-۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دولت و حمایت از ساخت داخل در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالتهای مرتبط با حمایت از ساخت در سازمان توانیر در سالهای ۱۳۸۰ و۱۳۸۱
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل بخشی کردن شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و اثرات حمایت شرکت مادر بر ماندگاری شرکت های تابعه
نیک منش ، پرویز ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۱۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
معاونت تحقیقات و فناوری سازمان توانیر ؛  تهران توانیر. معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه و بررسی تجربه های داخلی از طریق تجزیه و تحلیل نمونه وار عملکرد صندوقهای حمایت : بند ج
تهران [توانیر]   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تجربه های سایر کشورها در حمایت از تحقیقات ، فناوری و ساخت :فصل دوم
جانسون ، چالمز ؛  تهران [ توانیر]   ، [۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت وظایف و مسئولیت های وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
[تهران ] معاونت تحقیقات و فناوری سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۴۰۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
حسن زاده ، محمد ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ح۵‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه سازمانی
آلن ، مارک ؛  تهران سرآمد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸آ۶۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
محمدی فاتح ، اصغر ؛  تهران برایند پویش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک