کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍وزه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اب‍ع‌ آب‍ی‌
ح‍وزه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ - وزارت‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز ارس
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز جازموریان
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز زهره
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مرزی غرب
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کرخه
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مشکیل و بلوچستان جنوبی
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز دز و کارون
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کویر لوت و درانجیر
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز ابرقو - سیرجان
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کویر مرکزی
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز نمکزار خواف - کال شور
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کشف رود - هریرود
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز دریاچه نمک
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز میناب - بندرعباس
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز هیرمند
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مارون
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن وضعیت منابع آب سال آبی ۱۳۶۸-۶۹
ایران .وزارت نیرو .معاونت بهره برداری و مدیریت منابع آب .دفتر بررسیهای منابع آب ؛  تهران دفتر مطالعات منابع آب - وزارت نیرو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۱۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز سفیدرود و دو مرداب انزلی
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز شاپور - دالکی
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز تالش
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2