کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍در ن‍ژاد ذب‍ی‍ح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍در ن‍ژاد ذب‍ی‍ح‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت کاتودیک ( تئوری و عملی )در سیستمهای خنک کننده آب
حیدر نژاد ذبیحی ، ابراهیم ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ح۹،‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک