کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ان‍س‍ف‍ی‍د، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍طرات‌ ب‍رق‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍اه‍ش‌ زم‍ان‌
ت‍ع‍م‍ی‍ر ن‍ی‍روگ‍اه‌
ت‍ع‍م‍ی‍رات‌
ض‍ری‍ب‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
 
پدیدآور:
خ‍ان‍س‍ف‍ی‍د، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی توجیهی مطالعات مقدماتی امکانات احداث نیروگاه بزرگ در تهران
خانسفید، منوچهر ؛  تهران مهندسین مشاور مهاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۶۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تحلیلی ضریب ذخیره و قدرت نصب شده سیستم سراسری در سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳]
شماره راهنما: گ‌-۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فنی بررسی وضعیت دیگ بخار شماره ۲ نیروگاه بعثت و پیشنهادات تعمیراتی و بهینه سازی
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
تعمیرات بر اساس برنامه پیشگویانه و شرایط کاری ماشین با استفاده از رایانه ها(قسمت چهارم )
خانسفید، منوچهر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۴۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
تعمیرات پیشگیرانه با توجه به دریافت اطلاعات پیوسته از وضع ماشین
خانسفید، منوچهر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
تعمیرات پیشگیرانه بر اساس دستگاههای تشخیص عیب ( قسمت دوم )
خانسفید، منوچهر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
روشها و وسایل اندازه گیری برای کاهش زمان و هزینه های تعمیرات
خانسفید، منوچهر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
تعمیرات اساسی نیروگاه های برق
خانسفید، منوچهر ؛  تهران ۱۳۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
خطرات جریان برق و اثر اتصال زمین
خانسفید، منوچهر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک