کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ش‍اخ‍ص‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ق‍رب‍ان‌ ون‍د، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ب‍ه‍ن‍ام‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ای‍ران‌ .س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
دی‍دار
خ‍وارزم‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی با اصلاحات و تغییرات بهمن ماه ۱۳۳۷
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران
بهنام ، جمشید ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۹،‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شاخص بهای خرده فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانواده های روستائی ایران .بهار ۱۳۶۱ - بهار ۱۳۶۳-
ایران .سازمان برنامه و بودجه .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قضایی قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱)
قربان وند، محمدباقر ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۰‬,‭‌ق۳۸‌ت۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون حمایت خانواده
تهران روزنامه رسمی کشور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک