کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ادرات‌
ت‍ع‍رف‍ه‌
ح‍م‍ای‍ت‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ورس‍ی‍ن‍ا، ب‍ه‍روز
ح‍ج‍ت‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رقابت و خصوصی سازی در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دولت و حمایت از ساخت داخل در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی :تعرفه بهینه برق برق برای مصارف صنعتی در ایران
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت عرضه انرژی الکتریکی
حجت ، مسعود ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه گزارشهای مدیریت مصرف ، گزارش شماره ۵( کنترل بار و مزایای آن برای صنعت برق )
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر   ، [-۱۳۷]
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ضرورت طراحی الگوی صادرات حاملهای انرژی با تاکید بر برق
پورسینا، بهروز ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۷۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک